کمترین: 
514.38
بیشترین: 
522.25
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت گازوئیل امروز 17 مهر 1396
قیمت گازوئیلدر تاریخ 17 مهر 1396 , 518.88 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/17 05:08","price":522.25},{"date":"1396/07/17 05:32","price":522},{"date":"1396/07/17 06:08","price":521.75},{"date":"1396/07/17 07:08","price":522},{"date":"1396/07/17 07:32","price":521.75},{"date":"1396/07/17 08:08","price":522.25},{"date":"1396/07/17 08:32","price":522},{"date":"1396/07/17 09:08","price":521.88},{"date":"1396/07/17 10:32","price":522.13},{"date":"1396/07/17 11:08","price":521.13},{"date":"1396/07/17 13:08","price":516.63},{"date":"1396/07/17 14:08","price":515.63},{"date":"1396/07/17 14:32","price":516.13},{"date":"1396/07/17 15:08","price":517.63},{"date":"1396/07/17 15:32","price":516.13},{"date":"1396/07/17 16:32","price":517.38},{"date":"1396/07/17 17:08","price":518.88},{"date":"1396/07/17 17:32","price":518.38},{"date":"1396/07/17 18:08","price":517.88},{"date":"1396/07/17 18:32","price":515.88},{"date":"1396/07/17 19:08","price":514.38},{"date":"1396/07/17 19:32","price":518},{"date":"1396/07/17 20:08","price":519},{"date":"1396/07/17 20:32","price":520.63},{"date":"1396/07/17 21:00","price":520.13},{"date":"1396/07/17 21:32","price":520.38},{"date":"1396/07/17 22:00","price":519.63},{"date":"1396/07/17 22:32","price":519.88},{"date":"1396/07/17 23:00","price":519.5},{"date":"1396/07/17 23:32","price":518.88}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398