کمترین: 
5284
بیشترین: 
5336
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت پوند امروز 17 مهر 1396
قیمت پونددر تاریخ 17 مهر 1396 , 5336 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/17 04:50","price":5284},{"date":"1396/07/17 10:20","price":5288},{"date":"1396/07/17 10:50","price":5289},{"date":"1396/07/17 11:40","price":5291},{"date":"1396/07/17 11:50","price":5293},{"date":"1396/07/17 12:00","price":5291},{"date":"1396/07/17 12:20","price":5293},{"date":"1396/07/17 12:30","price":5304},{"date":"1396/07/17 12:40","price":5306},{"date":"1396/07/17 13:30","price":5310},{"date":"1396/07/17 14:00","price":5311},{"date":"1396/07/17 15:00","price":5329},{"date":"1396/07/17 15:30","price":5333},{"date":"1396/07/17 16:50","price":5334},{"date":"1396/07/17 17:30","price":5336}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398