کمترین: 
4711
بیشترین: 
4846
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یورو امروز 17 مهر 1396
قیمت یورودر تاریخ 17 مهر 1396 , 4846 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/17 04:50","price":4711},{"date":"1396/07/17 10:40","price":4713},{"date":"1396/07/17 11:00","price":4716},{"date":"1396/07/17 12:00","price":4721},{"date":"1396/07/17 12:10","price":4734},{"date":"1396/07/17 12:20","price":4740},{"date":"1396/07/17 12:30","price":4749},{"date":"1396/07/17 12:40","price":4760},{"date":"1396/07/17 12:50","price":4764},{"date":"1396/07/17 13:10","price":4765},{"date":"1396/07/17 13:30","price":4764},{"date":"1396/07/17 14:10","price":4771},{"date":"1396/07/17 14:20","price":4780},{"date":"1396/07/17 15:00","price":4785},{"date":"1396/07/17 15:20","price":4793},{"date":"1396/07/17 15:30","price":4826},{"date":"1396/07/17 16:20","price":4824},{"date":"1396/07/17 16:40","price":4819},{"date":"1396/07/17 17:30","price":4846}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398