کمترین: 
3974
بیشترین: 
4041
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار امروز 17 مهر 1396
قیمت دلاردر تاریخ 17 مهر 1396 , 4041 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/17 04:50","price":3978},{"date":"1396/07/17 10:20","price":3976},{"date":"1396/07/17 10:50","price":3974},{"date":"1396/07/17 11:50","price":3976},{"date":"1396/07/17 12:10","price":3990},{"date":"1396/07/17 12:40","price":4001},{"date":"1396/07/17 13:10","price":4010},{"date":"1396/07/17 13:30","price":4014},{"date":"1396/07/17 13:40","price":4008},{"date":"1396/07/17 13:50","price":4013},{"date":"1396/07/17 14:00","price":4010},{"date":"1396/07/17 14:10","price":4018},{"date":"1396/07/17 14:20","price":4025},{"date":"1396/07/17 14:30","price":4017},{"date":"1396/07/17 14:40","price":4014},{"date":"1396/07/17 14:50","price":4025},{"date":"1396/07/17 15:00","price":4014},{"date":"1396/07/17 15:10","price":4016},{"date":"1396/07/17 15:20","price":4007},{"date":"1396/07/17 15:30","price":4015},{"date":"1396/07/17 16:00","price":4006},{"date":"1396/07/17 16:10","price":4015},{"date":"1396/07/17 16:30","price":3999},{"date":"1396/07/17 16:50","price":4000},{"date":"1396/07/17 17:30","price":4012},{"date":"1396/07/17 18:00","price":4041}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398