کمترین: 
بیشترین: 
قیمت شاخص بورس امروز 17 مهر 1396
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 17 مهر 1396 , 84611.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/17 04:40","price":},{"date":"1396/07/17 07:40","price":84564.9},{"date":"1396/07/17 10:40","price":84625.7},{"date":"1396/07/17 10:50","price":84618.4},{"date":"1396/07/17 11:00","price":84620.2},{"date":"1396/07/17 11:10","price":84619.4},{"date":"1396/07/17 11:20","price":84626.0},{"date":"1396/07/17 11:30","price":84622.9},{"date":"1396/07/17 11:40","price":84618.9},{"date":"1396/07/17 13:40","price":84611.6}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1398