کمترین: 
2.83
بیشترین: 
2.881
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت گاز طبیعی امروز 17 مهر 1396
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 17 مهر 1396 , 2.835 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/17 04:08","price":2.85},{"date":"1396/07/17 05:08","price":2.852},{"date":"1396/07/17 05:32","price":2.859},{"date":"1396/07/17 06:32","price":2.861},{"date":"1396/07/17 07:32","price":2.862},{"date":"1396/07/17 08:08","price":2.861},{"date":"1396/07/17 08:32","price":2.864},{"date":"1396/07/17 09:08","price":2.865},{"date":"1396/07/17 10:32","price":2.87},{"date":"1396/07/17 11:08","price":2.869},{"date":"1396/07/17 13:08","price":2.861},{"date":"1396/07/17 14:08","price":2.869},{"date":"1396/07/17 14:32","price":2.876},{"date":"1396/07/17 15:08","price":2.881},{"date":"1396/07/17 16:32","price":2.871},{"date":"1396/07/17 17:08","price":2.87},{"date":"1396/07/17 17:32","price":2.843},{"date":"1396/07/17 18:08","price":2.851},{"date":"1396/07/17 18:32","price":2.857},{"date":"1396/07/17 19:08","price":2.849},{"date":"1396/07/17 19:32","price":2.843},{"date":"1396/07/17 20:08","price":2.845},{"date":"1396/07/17 21:00","price":2.84},{"date":"1396/07/17 21:32","price":2.834},{"date":"1396/07/17 22:00","price":2.83},{"date":"1396/07/17 22:32","price":2.832},{"date":"1396/07/17 23:00","price":2.833},{"date":"1396/07/17 23:32","price":2.835}
بروزرسانی در تاریخ 25 شهریور 1398