کمترین: 
1.5415
بیشترین: 
1.5638
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت بنزین امروز 17 مهر 1396
قیمت بنزیندر تاریخ 17 مهر 1396 , 1.5553 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/17 04:08","price":1.55},{"date":"1396/07/17 05:08","price":1.553},{"date":"1396/07/17 05:32","price":1.5533},{"date":"1396/07/17 06:08","price":1.5524},{"date":"1396/07/17 06:32","price":1.5518},{"date":"1396/07/17 07:08","price":1.5519},{"date":"1396/07/17 07:32","price":1.5516},{"date":"1396/07/17 08:08","price":1.5531},{"date":"1396/07/17 08:32","price":1.5527},{"date":"1396/07/17 10:08","price":1.5505},{"date":"1396/07/17 10:32","price":1.5504},{"date":"1396/07/17 11:08","price":1.5512},{"date":"1396/07/17 13:08","price":1.5449},{"date":"1396/07/17 14:08","price":1.5415},{"date":"1396/07/17 14:32","price":1.5429},{"date":"1396/07/17 15:08","price":1.5451},{"date":"1396/07/17 15:32","price":1.5416},{"date":"1396/07/17 16:32","price":1.5458},{"date":"1396/07/17 17:08","price":1.5516},{"date":"1396/07/17 17:32","price":1.5539},{"date":"1396/07/17 18:08","price":1.558},{"date":"1396/07/17 18:32","price":1.5565},{"date":"1396/07/17 19:08","price":1.5495},{"date":"1396/07/17 19:32","price":1.5578},{"date":"1396/07/17 20:08","price":1.5618},{"date":"1396/07/17 20:32","price":1.5637},{"date":"1396/07/17 21:00","price":1.5617},{"date":"1396/07/17 21:32","price":1.5638},{"date":"1396/07/17 22:00","price":1.5631},{"date":"1396/07/17 22:32","price":1.5599},{"date":"1396/07/17 23:00","price":1.558},{"date":"1396/07/17 23:32","price":1.5553}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398