کمترین: 
55.28
بیشترین: 
55.88
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نفت برنت امروز 17 مهر 1396
قیمت نفت برنتدر تاریخ 17 مهر 1396 , 55.66 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/17 04:08","price":55.73},{"date":"1396/07/17 05:08","price":55.77},{"date":"1396/07/17 06:08","price":55.73},{"date":"1396/07/17 07:32","price":55.7},{"date":"1396/07/17 08:08","price":55.76},{"date":"1396/07/17 08:32","price":55.74},{"date":"1396/07/17 09:08","price":55.76},{"date":"1396/07/17 10:08","price":55.72},{"date":"1396/07/17 10:32","price":55.73},{"date":"1396/07/17 11:08","price":55.65},{"date":"1396/07/17 13:08","price":55.4},{"date":"1396/07/17 14:08","price":55.28},{"date":"1396/07/17 14:32","price":55.3},{"date":"1396/07/17 15:08","price":55.49},{"date":"1396/07/17 15:32","price":55.41},{"date":"1396/07/17 16:32","price":55.53},{"date":"1396/07/17 17:08","price":55.67},{"date":"1396/07/17 17:32","price":55.65},{"date":"1396/07/17 18:08","price":55.62},{"date":"1396/07/17 18:32","price":55.65},{"date":"1396/07/17 19:08","price":55.51},{"date":"1396/07/17 19:32","price":55.62},{"date":"1396/07/17 20:08","price":55.77},{"date":"1396/07/17 20:32","price":55.88},{"date":"1396/07/17 21:00","price":55.84},{"date":"1396/07/17 21:32","price":55.88},{"date":"1396/07/17 22:00","price":55.85},{"date":"1396/07/17 22:32","price":55.73},{"date":"1396/07/17 23:00","price":55.69},{"date":"1396/07/17 23:32","price":55.66}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398