کمترین: 
49.3
بیشترین: 
49.69
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نفت سبک امروز 17 مهر 1396
قیمت نفت سبکدر تاریخ 17 مهر 1396 , 49.52 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/17 04:08","price":49.48},{"date":"1396/07/17 05:32","price":49.47},{"date":"1396/07/17 06:08","price":49.42},{"date":"1396/07/17 06:32","price":49.41},{"date":"1396/07/17 07:32","price":49.42},{"date":"1396/07/17 08:08","price":49.48},{"date":"1396/07/17 08:32","price":49.47},{"date":"1396/07/17 09:08","price":49.48},{"date":"1396/07/17 10:08","price":49.39},{"date":"1396/07/17 10:32","price":49.41},{"date":"1396/07/17 11:08","price":49.53},{"date":"1396/07/17 13:08","price":49.34},{"date":"1396/07/17 14:08","price":49.33},{"date":"1396/07/17 14:32","price":49.3},{"date":"1396/07/17 15:08","price":49.37},{"date":"1396/07/17 15:32","price":49.33},{"date":"1396/07/17 16:32","price":49.52},{"date":"1396/07/17 17:08","price":49.63},{"date":"1396/07/17 17:32","price":49.55},{"date":"1396/07/17 18:08","price":49.41},{"date":"1396/07/17 18:32","price":49.42},{"date":"1396/07/17 19:08","price":49.38},{"date":"1396/07/17 19:32","price":49.42},{"date":"1396/07/17 20:08","price":49.55},{"date":"1396/07/17 20:32","price":49.63},{"date":"1396/07/17 21:32","price":49.69},{"date":"1396/07/17 22:00","price":49.62},{"date":"1396/07/17 22:32","price":49.58},{"date":"1396/07/17 23:00","price":49.55},{"date":"1396/07/17 23:32","price":49.52}
بروزرسانی در تاریخ 13 تیر 1399