کمترین: 
379000
بیشترین: 
386000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ربع سکه امروز 16 مهر 1396
قیمت ربع سکهدر تاریخ 16 مهر 1396 , 386000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/16 11:06","price":379000},{"date":"1396/07/16 11:18","price":381000},{"date":"1396/07/16 11:36","price":382000},{"date":"1396/07/16 12:18","price":384000},{"date":"1396/07/16 12:36","price":386000}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399