کمترین: 
5258
بیشترین: 
5292
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت پوند امروز 16 مهر 1396
قیمت پونددر تاریخ 16 مهر 1396 , 5288 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/16 10:10","price":5258},{"date":"1396/07/16 10:40","price":5259},{"date":"1396/07/16 11:30","price":5263},{"date":"1396/07/16 11:40","price":5271},{"date":"1396/07/16 11:50","price":5270},{"date":"1396/07/16 12:00","price":5276},{"date":"1396/07/16 12:10","price":5282},{"date":"1396/07/16 12:40","price":5286},{"date":"1396/07/16 13:00","price":5288},{"date":"1396/07/16 13:10","price":5292},{"date":"1396/07/16 14:20","price":5287},{"date":"1396/07/16 16:20","price":5288}
بروزرسانی در تاریخ 25 شهریور 1398