کمترین: 
85069.5
بیشترین: 
85437.9
قیمت شاخص بورس امروز 15 مهر 1396
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 15 مهر 1396 , 85069.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/15 10:30","price":85437.9},{"date":"1396/07/15 10:40","price":85410.0},{"date":"1396/07/15 10:50","price":85388.4},{"date":"1396/07/15 11:00","price":85355.0},{"date":"1396/07/15 11:10","price":85332.6},{"date":"1396/07/15 11:20","price":85312.7},{"date":"1396/07/15 11:30","price":85295.2},{"date":"1396/07/15 11:40","price":85286.3},{"date":"1396/07/15 11:50","price":85262.7},{"date":"1396/07/15 13:30","price":85069.5}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398