کمترین: 
4703
بیشترین: 
4718
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یورو امروز 15 مهر 1396
قیمت یورودر تاریخ 15 مهر 1396 , 4718 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/15 10:20","price":4713},{"date":"1396/07/15 11:20","price":4712},{"date":"1396/07/15 11:50","price":4709},{"date":"1396/07/15 12:00","price":4708},{"date":"1396/07/15 12:10","price":4707},{"date":"1396/07/15 12:30","price":4706},{"date":"1396/07/15 12:40","price":4703},{"date":"1396/07/15 12:50","price":4704},{"date":"1396/07/15 13:00","price":4705},{"date":"1396/07/15 13:10","price":4708},{"date":"1396/07/15 13:20","price":4709},{"date":"1396/07/15 13:50","price":4711},{"date":"1396/07/15 14:00","price":4710},{"date":"1396/07/15 14:50","price":4711},{"date":"1396/07/15 15:30","price":4712},{"date":"1396/07/15 15:40","price":4714},{"date":"1396/07/15 16:00","price":4715},{"date":"1396/07/15 16:40","price":4716},{"date":"1396/07/15 17:30","price":4718}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398