کمترین: 
5241
بیشترین: 
5257
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت پوند امروز 15 مهر 1396
قیمت پونددر تاریخ 15 مهر 1396 , 5254 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/15 10:10","price":5257},{"date":"1396/07/15 10:20","price":5251},{"date":"1396/07/15 11:20","price":5241},{"date":"1396/07/15 11:50","price":5249},{"date":"1396/07/15 13:30","price":5248},{"date":"1396/07/15 14:00","price":5251},{"date":"1396/07/15 14:10","price":5252},{"date":"1396/07/15 14:40","price":5251},{"date":"1396/07/15 15:00","price":5252},{"date":"1396/07/15 15:30","price":5251},{"date":"1396/07/15 15:40","price":5254}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399