کمترین: 
2003
بیشترین: 
2003
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت منات آذربایجان امروز 15 مهر 1396
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 15 مهر 1396 , 2003 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/15 09:10","price":2003}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398