کمترین: 
55.52
بیشترین: 
55.62
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نفت برنت امروز 15 مهر 1396
قیمت نفت برنتدر تاریخ 15 مهر 1396 , 55.52 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/15 00:08","price":55.62},{"date":"1396/07/15 00:32","price":55.53},{"date":"1396/07/15 01:08","price":55.52}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398