کمترین: 
49.22
بیشترین: 
49.31
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نفت سبک امروز 15 مهر 1396
قیمت نفت سبکدر تاریخ 15 مهر 1396 , 49.22 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/15 00:08","price":49.31},{"date":"1396/07/15 00:32","price":49.23},{"date":"1396/07/15 01:08","price":49.22}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398