کمترین: 
2.86
بیشترین: 
2.92
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت گاز طبیعی امروز 14 مهر 1396
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 14 مهر 1396 , 2.87 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/14 02:00","price":2.91},{"date":"1396/07/14 03:00","price":2.9},{"date":"1396/07/14 03:32","price":2.91},{"date":"1396/07/14 04:08","price":2.9},{"date":"1396/07/14 04:32","price":2.91},{"date":"1396/07/14 06:32","price":2.9},{"date":"1396/07/14 08:08","price":2.91},{"date":"1396/07/14 08:32","price":2.9},{"date":"1396/07/14 09:32","price":2.91},{"date":"1396/07/14 13:08","price":2.92},{"date":"1396/07/14 13:32","price":2.91},{"date":"1396/07/14 16:08","price":2.9},{"date":"1396/07/14 16:32","price":2.91},{"date":"1396/07/14 17:08","price":2.9},{"date":"1396/07/14 18:08","price":2.86},{"date":"1396/07/14 18:32","price":2.88},{"date":"1396/07/14 19:08","price":2.87},{"date":"1396/07/14 20:00","price":2.86},{"date":"1396/07/14 21:08","price":2.87},{"date":"1396/07/14 22:08","price":2.86},{"date":"1396/07/14 23:08","price":2.87}
بروزرسانی در تاریخ 16 فروردین 1399