کمترین: 
1.55
بیشترین: 
1.63
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت بنزین امروز 14 مهر 1396
قیمت بنزیندر تاریخ 14 مهر 1396 , 1.56 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/14 01:32","price":1.61},{"date":"1396/07/14 02:00","price":1.63},{"date":"1396/07/14 04:08","price":1.62},{"date":"1396/07/14 04:32","price":1.63},{"date":"1396/07/14 05:08","price":1.62},{"date":"1396/07/14 12:08","price":1.63},{"date":"1396/07/14 13:08","price":1.62},{"date":"1396/07/14 15:08","price":1.61},{"date":"1396/07/14 16:32","price":1.6},{"date":"1396/07/14 17:08","price":1.58},{"date":"1396/07/14 17:32","price":1.57},{"date":"1396/07/14 18:08","price":1.56},{"date":"1396/07/14 19:08","price":1.55},{"date":"1396/07/14 20:32","price":1.56}
بروزرسانی در تاریخ 13 فروردین 1399