کمترین: 
49.22
بیشترین: 
50.77
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نفت سبک امروز 14 مهر 1396
قیمت نفت سبکدر تاریخ 14 مهر 1396 , 49.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/14 00:32","price":50.77},{"date":"1396/07/14 01:08","price":50.76},{"date":"1396/07/14 03:00","price":50.77},{"date":"1396/07/14 04:08","price":50.72},{"date":"1396/07/14 04:32","price":50.73},{"date":"1396/07/14 05:08","price":50.72},{"date":"1396/07/14 06:08","price":50.73},{"date":"1396/07/14 06:32","price":50.72},{"date":"1396/07/14 07:08","price":50.74},{"date":"1396/07/14 07:32","price":50.76},{"date":"1396/07/14 08:08","price":50.72},{"date":"1396/07/14 09:08","price":50.73},{"date":"1396/07/14 09:32","price":50.74},{"date":"1396/07/14 10:08","price":50.66},{"date":"1396/07/14 11:08","price":50.56},{"date":"1396/07/14 11:32","price":50.66},{"date":"1396/07/14 12:08","price":50.73},{"date":"1396/07/14 12:32","price":50.63},{"date":"1396/07/14 13:08","price":50.58},{"date":"1396/07/14 13:32","price":50.49},{"date":"1396/07/14 14:08","price":50.3},{"date":"1396/07/14 14:32","price":50.27},{"date":"1396/07/14 15:08","price":50.33},{"date":"1396/07/14 15:32","price":50.27},{"date":"1396/07/14 16:08","price":49.72},{"date":"1396/07/14 16:32","price":49.67},{"date":"1396/07/14 17:08","price":49.48},{"date":"1396/07/14 17:32","price":49.52},{"date":"1396/07/14 18:08","price":49.47},{"date":"1396/07/14 18:32","price":49.31},{"date":"1396/07/14 19:08","price":49.22},{"date":"1396/07/14 19:32","price":49.38},{"date":"1396/07/14 20:00","price":49.28},{"date":"1396/07/14 20:32","price":49.23},{"date":"1396/07/14 21:08","price":49.38},{"date":"1396/07/14 22:08","price":49.28},{"date":"1396/07/14 22:32","price":49.34},{"date":"1396/07/14 23:32","price":49.3}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398