کمترین: 
518.88
بیشترین: 
537.63
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت گازوئیل امروز 14 مهر 1396
قیمت گازوئیلدر تاریخ 14 مهر 1396 , 521.63 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/14 00:08","price":534.88},{"date":"1396/07/14 00:32","price":535.13},{"date":"1396/07/14 01:08","price":535},{"date":"1396/07/14 04:08","price":534.25},{"date":"1396/07/14 05:32","price":534.63},{"date":"1396/07/14 06:08","price":534.5},{"date":"1396/07/14 07:08","price":535.25},{"date":"1396/07/14 07:32","price":535.38},{"date":"1396/07/14 08:08","price":535.25},{"date":"1396/07/14 09:08","price":535.75},{"date":"1396/07/14 09:32","price":535.88},{"date":"1396/07/14 10:08","price":535.38},{"date":"1396/07/14 11:08","price":533.75},{"date":"1396/07/14 11:32","price":536.38},{"date":"1396/07/14 12:08","price":537.63},{"date":"1396/07/14 12:32","price":537.13},{"date":"1396/07/14 13:08","price":536.38},{"date":"1396/07/14 13:32","price":535.13},{"date":"1396/07/14 14:08","price":533.13},{"date":"1396/07/14 14:32","price":532.63},{"date":"1396/07/14 15:08","price":533.63},{"date":"1396/07/14 15:32","price":533.88},{"date":"1396/07/14 16:08","price":530.38},{"date":"1396/07/14 16:32","price":528.38},{"date":"1396/07/14 17:08","price":527},{"date":"1396/07/14 17:32","price":526.25},{"date":"1396/07/14 18:08","price":524.38},{"date":"1396/07/14 18:32","price":521.13},{"date":"1396/07/14 19:08","price":518.88},{"date":"1396/07/14 19:32","price":522.5},{"date":"1396/07/14 20:00","price":522.88},{"date":"1396/07/14 20:32","price":522.75},{"date":"1396/07/14 21:08","price":525.13},{"date":"1396/07/14 21:32","price":525},{"date":"1396/07/14 22:08","price":522.63},{"date":"1396/07/14 23:08","price":521.75},{"date":"1396/07/14 23:32","price":521.63}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399