کمترین: 
55.23
بیشترین: 
57.13
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نفت برنت امروز 14 مهر 1396
قیمت نفت برنتدر تاریخ 14 مهر 1396 , 55.58 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/14 00:08","price":56.95},{"date":"1396/07/14 00:32","price":57},{"date":"1396/07/14 01:08","price":56.95},{"date":"1396/07/14 01:32","price":56.98},{"date":"1396/07/14 04:08","price":56.9},{"date":"1396/07/14 05:08","price":56.88},{"date":"1396/07/14 05:32","price":56.91},{"date":"1396/07/14 06:08","price":56.9},{"date":"1396/07/14 06:32","price":56.91},{"date":"1396/07/14 07:08","price":56.97},{"date":"1396/07/14 07:32","price":56.98},{"date":"1396/07/14 08:08","price":56.95},{"date":"1396/07/14 08:32","price":56.94},{"date":"1396/07/14 09:08","price":56.99},{"date":"1396/07/14 09:32","price":57.02},{"date":"1396/07/14 10:08","price":56.92},{"date":"1396/07/14 10:32","price":56.88},{"date":"1396/07/14 11:08","price":56.79},{"date":"1396/07/14 11:32","price":56.98},{"date":"1396/07/14 12:08","price":57.13},{"date":"1396/07/14 12:32","price":57.09},{"date":"1396/07/14 13:08","price":57.02},{"date":"1396/07/14 13:32","price":56.9},{"date":"1396/07/14 14:08","price":56.72},{"date":"1396/07/14 14:32","price":56.7},{"date":"1396/07/14 15:08","price":56.79},{"date":"1396/07/14 15:32","price":56.71},{"date":"1396/07/14 16:08","price":56.24},{"date":"1396/07/14 16:32","price":56.12},{"date":"1396/07/14 17:08","price":55.97},{"date":"1396/07/14 17:32","price":55.92},{"date":"1396/07/14 18:08","price":55.72},{"date":"1396/07/14 18:32","price":55.49},{"date":"1396/07/14 19:08","price":55.23},{"date":"1396/07/14 19:32","price":55.48},{"date":"1396/07/14 20:00","price":55.52},{"date":"1396/07/14 20:32","price":55.55},{"date":"1396/07/14 21:08","price":55.81},{"date":"1396/07/14 21:32","price":55.78},{"date":"1396/07/14 22:08","price":55.7},{"date":"1396/07/14 22:32","price":55.66},{"date":"1396/07/14 23:08","price":55.59},{"date":"1396/07/14 23:32","price":55.58}
بروزرسانی در تاریخ 10 آبان 1399