کمترین: 
2.9
بیشترین: 
2.97
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت گاز طبیعی امروز 13 مهر 1396
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 13 مهر 1396 , 2.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/13 07:32","price":2.95},{"date":"1396/07/13 12:08","price":2.94},{"date":"1396/07/13 12:32","price":2.93},{"date":"1396/07/13 13:08","price":2.94},{"date":"1396/07/13 15:32","price":2.95},{"date":"1396/07/13 16:08","price":2.93},{"date":"1396/07/13 16:32","price":2.95},{"date":"1396/07/13 17:08","price":2.96},{"date":"1396/07/13 18:08","price":2.97},{"date":"1396/07/13 18:32","price":2.96},{"date":"1396/07/13 19:08","price":2.95},{"date":"1396/07/13 20:08","price":2.94},{"date":"1396/07/13 22:08","price":2.92},{"date":"1396/07/13 23:08","price":2.91},{"date":"1396/07/13 23:32","price":2.9}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398