کمترین: 
529.5
بیشترین: 
540.38
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت گازوئیل امروز 13 مهر 1396
قیمت گازوئیلدر تاریخ 13 مهر 1396 , 535.25 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/13 00:08","price":530.88},{"date":"1396/07/13 00:32","price":530.75},{"date":"1396/07/13 04:08","price":530.5},{"date":"1396/07/13 05:00","price":530.75},{"date":"1396/07/13 05:32","price":531},{"date":"1396/07/13 06:00","price":531.25},{"date":"1396/07/13 06:32","price":531.5},{"date":"1396/07/13 07:08","price":530.75},{"date":"1396/07/13 08:08","price":530},{"date":"1396/07/13 08:32","price":529.75},{"date":"1396/07/13 09:32","price":529.5},{"date":"1396/07/13 10:08","price":529.88},{"date":"1396/07/13 10:32","price":530.63},{"date":"1396/07/13 11:08","price":531.13},{"date":"1396/07/13 11:32","price":530.38},{"date":"1396/07/13 12:08","price":530.63},{"date":"1396/07/13 12:32","price":536.38},{"date":"1396/07/13 13:08","price":535.63},{"date":"1396/07/13 13:32","price":534.63},{"date":"1396/07/13 14:08","price":534.88},{"date":"1396/07/13 14:32","price":532.63},{"date":"1396/07/13 15:08","price":533},{"date":"1396/07/13 15:32","price":531.88},{"date":"1396/07/13 16:32","price":534.63},{"date":"1396/07/13 17:08","price":534.38},{"date":"1396/07/13 17:32","price":535.88},{"date":"1396/07/13 18:08","price":538.63},{"date":"1396/07/13 19:08","price":540.38},{"date":"1396/07/13 19:32","price":539},{"date":"1396/07/13 20:08","price":538.13},{"date":"1396/07/13 20:32","price":535},{"date":"1396/07/13 21:08","price":534.13},{"date":"1396/07/13 21:32","price":532.88},{"date":"1396/07/13 22:08","price":534.88},{"date":"1396/07/13 22:32","price":534.38},{"date":"1396/07/13 23:08","price":535},{"date":"1396/07/13 23:32","price":535.25}
بروزرسانی در تاریخ 13 فروردین 1399