کمترین: 
55.73
بیشترین: 
57.19
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نفت برنت امروز 13 مهر 1396
قیمت نفت برنتدر تاریخ 13 مهر 1396 , 56.98 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/13 00:08","price":55.74},{"date":"1396/07/13 00:32","price":55.77},{"date":"1396/07/13 01:00","price":55.75},{"date":"1396/07/13 01:32","price":55.74},{"date":"1396/07/13 04:08","price":55.73},{"date":"1396/07/13 05:00","price":55.74},{"date":"1396/07/13 05:32","price":55.77},{"date":"1396/07/13 06:00","price":55.85},{"date":"1396/07/13 06:32","price":55.91},{"date":"1396/07/13 07:08","price":55.88},{"date":"1396/07/13 07:32","price":55.87},{"date":"1396/07/13 08:08","price":55.84},{"date":"1396/07/13 08:32","price":55.81},{"date":"1396/07/13 09:08","price":55.83},{"date":"1396/07/13 10:08","price":55.78},{"date":"1396/07/13 10:32","price":55.84},{"date":"1396/07/13 11:08","price":55.92},{"date":"1396/07/13 11:32","price":56.02},{"date":"1396/07/13 12:08","price":56.03},{"date":"1396/07/13 12:32","price":56.32},{"date":"1396/07/13 13:08","price":56.24},{"date":"1396/07/13 13:32","price":56.2},{"date":"1396/07/13 14:32","price":56.05},{"date":"1396/07/13 15:08","price":56.2},{"date":"1396/07/13 15:32","price":56.05},{"date":"1396/07/13 16:08","price":56.06},{"date":"1396/07/13 16:32","price":56.24},{"date":"1396/07/13 17:08","price":56.28},{"date":"1396/07/13 17:32","price":56.58},{"date":"1396/07/13 18:08","price":56.91},{"date":"1396/07/13 18:32","price":56.92},{"date":"1396/07/13 19:08","price":57.06},{"date":"1396/07/13 19:32","price":57.19},{"date":"1396/07/13 20:08","price":56.99},{"date":"1396/07/13 20:32","price":56.88},{"date":"1396/07/13 21:08","price":56.82},{"date":"1396/07/13 21:32","price":56.78},{"date":"1396/07/13 22:08","price":57.01},{"date":"1396/07/13 22:32","price":56.95},{"date":"1396/07/13 23:08","price":56.98}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399