کمترین: 
49.87
بیشترین: 
51.09
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نفت سبک امروز 13 مهر 1396
قیمت نفت سبکدر تاریخ 13 مهر 1396 , 50.73 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/13 00:08","price":49.88},{"date":"1396/07/13 01:00","price":49.89},{"date":"1396/07/13 02:00","price":49.87},{"date":"1396/07/13 02:32","price":49.88},{"date":"1396/07/13 04:08","price":49.89},{"date":"1396/07/13 04:32","price":49.88},{"date":"1396/07/13 05:00","price":49.89},{"date":"1396/07/13 05:32","price":49.88},{"date":"1396/07/13 06:00","price":49.94},{"date":"1396/07/13 06:32","price":49.98},{"date":"1396/07/13 07:08","price":49.95},{"date":"1396/07/13 08:32","price":49.91},{"date":"1396/07/13 09:08","price":49.94},{"date":"1396/07/13 09:32","price":49.95},{"date":"1396/07/13 10:08","price":49.94},{"date":"1396/07/13 10:32","price":49.98},{"date":"1396/07/13 11:08","price":49.99},{"date":"1396/07/13 11:32","price":50.02},{"date":"1396/07/13 12:08","price":50.05},{"date":"1396/07/13 12:32","price":50.22},{"date":"1396/07/13 13:08","price":50.17},{"date":"1396/07/13 13:32","price":50.09},{"date":"1396/07/13 14:32","price":50.03},{"date":"1396/07/13 15:08","price":50.12},{"date":"1396/07/13 15:32","price":49.97},{"date":"1396/07/13 16:08","price":50.01},{"date":"1396/07/13 16:32","price":50.16},{"date":"1396/07/13 17:08","price":50.2},{"date":"1396/07/13 17:32","price":50.41},{"date":"1396/07/13 18:08","price":50.87},{"date":"1396/07/13 18:32","price":50.91},{"date":"1396/07/13 19:08","price":51.01},{"date":"1396/07/13 19:32","price":51.09},{"date":"1396/07/13 20:08","price":50.84},{"date":"1396/07/13 20:32","price":50.76},{"date":"1396/07/13 21:08","price":50.73},{"date":"1396/07/13 21:32","price":50.66},{"date":"1396/07/13 22:08","price":50.8},{"date":"1396/07/13 22:32","price":50.7},{"date":"1396/07/13 23:32","price":50.73}
بروزرسانی در تاریخ 18 فروردین 1399