کمترین: 
54.29
بیشترین: 
54.29
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نفت اپک امروز 12 مهر 1396
قیمت نفت اپکدر تاریخ 12 مهر 1396 , 54.29 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/12 16:00","price":54.29}
بروزرسانی در تاریخ 18 فروردین 1399