کمترین: 
85429.5
بیشترین: 
85447.8
قیمت شاخص بورس امروز 12 مهر 1396
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 12 مهر 1396 , 85429.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/12 10:20","price":85442.0},{"date":"1396/07/12 10:30","price":85443.4},{"date":"1396/07/12 10:40","price":85446.3},{"date":"1396/07/12 10:50","price":85447.0},{"date":"1396/07/12 11:00","price":85444.4},{"date":"1396/07/12 11:10","price":85444.7},{"date":"1396/07/12 11:20","price":85447.8},{"date":"1396/07/12 11:30","price":85445.9},{"date":"1396/07/12 11:40","price":85442.6},{"date":"1396/07/12 11:50","price":85440.4},{"date":"1396/07/12 13:20","price":85429.5}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398