کمترین: 
5249
بیشترین: 
5268
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت پوند امروز 12 مهر 1396
قیمت پونددر تاریخ 12 مهر 1396 , 5268 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/12 10:10","price":5251},{"date":"1396/07/12 10:40","price":5249},{"date":"1396/07/12 11:40","price":5250},{"date":"1396/07/12 11:50","price":5252},{"date":"1396/07/12 12:10","price":5254},{"date":"1396/07/12 12:20","price":5257},{"date":"1396/07/12 12:50","price":5260},{"date":"1396/07/12 13:20","price":5261},{"date":"1396/07/12 13:40","price":5264},{"date":"1396/07/12 13:50","price":5265},{"date":"1396/07/12 14:20","price":5268}
بروزرسانی در تاریخ 11 فروردین 1399