کمترین: 
4692
بیشترین: 
4713
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یورو امروز 12 مهر 1396
قیمت یورودر تاریخ 12 مهر 1396 , 4713 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/12 10:10","price":4692},{"date":"1396/07/12 10:40","price":4697},{"date":"1396/07/12 11:10","price":4704},{"date":"1396/07/12 11:20","price":4705},{"date":"1396/07/12 11:40","price":4707},{"date":"1396/07/12 11:50","price":4709},{"date":"1396/07/12 12:10","price":4711},{"date":"1396/07/12 12:30","price":4710},{"date":"1396/07/12 12:50","price":4709},{"date":"1396/07/12 13:00","price":4711},{"date":"1396/07/12 13:40","price":4712},{"date":"1396/07/12 14:10","price":4711},{"date":"1396/07/12 14:20","price":4713},{"date":"1396/07/12 15:50","price":4712},{"date":"1396/07/12 16:00","price":4713}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399