کمترین: 
3924
بیشترین: 
3937
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار امروز 12 مهر 1396
قیمت دلاردر تاریخ 12 مهر 1396 , 3937 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/12 10:10","price":3924},{"date":"1396/07/12 10:40","price":3925},{"date":"1396/07/12 11:30","price":3926},{"date":"1396/07/12 11:40","price":3927},{"date":"1396/07/12 11:50","price":3928},{"date":"1396/07/12 12:10","price":3929},{"date":"1396/07/12 12:20","price":3930},{"date":"1396/07/12 12:40","price":3931},{"date":"1396/07/12 12:50","price":3932},{"date":"1396/07/12 13:10","price":3933},{"date":"1396/07/12 13:20","price":3934},{"date":"1396/07/12 13:40","price":3935},{"date":"1396/07/12 15:30","price":3936},{"date":"1396/07/12 15:40","price":3937}
بروزرسانی در تاریخ 07 مهر 1399