کمترین: 
9000.9
بیشترین: 
9000.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دینار بحرین امروز 12 مهر 1396
قیمت دینار بحریندر تاریخ 12 مهر 1396 , 9000.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/12 09:10","price":9000.9}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399