کمترین: 
2.91
بیشترین: 
2.96
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت گاز طبیعی امروز 12 مهر 1396
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 12 مهر 1396 , 2.94 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/12 04:00","price":2.91},{"date":"1396/07/12 09:32","price":2.92},{"date":"1396/07/12 12:08","price":2.91},{"date":"1396/07/12 13:08","price":2.92},{"date":"1396/07/12 15:08","price":2.91},{"date":"1396/07/12 16:00","price":2.95},{"date":"1396/07/12 16:32","price":2.96},{"date":"1396/07/12 18:08","price":2.95},{"date":"1396/07/12 18:32","price":2.96},{"date":"1396/07/12 19:08","price":2.95},{"date":"1396/07/12 20:08","price":2.94}
بروزرسانی در تاریخ 18 فروردین 1399