کمترین: 
49.84
بیشترین: 
50.58
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نفت سبک امروز 12 مهر 1396
قیمت نفت سبکدر تاریخ 12 مهر 1396 , 49.86 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/12 00:32","price":50.17},{"date":"1396/07/12 01:08","price":50.16},{"date":"1396/07/12 02:00","price":49.98},{"date":"1396/07/12 02:32","price":50.02},{"date":"1396/07/12 03:00","price":50.05},{"date":"1396/07/12 04:00","price":50.06},{"date":"1396/07/12 05:08","price":50.03},{"date":"1396/07/12 06:00","price":50.05},{"date":"1396/07/12 06:32","price":50.03},{"date":"1396/07/12 07:00","price":50.02},{"date":"1396/07/12 07:32","price":50.01},{"date":"1396/07/12 08:08","price":50.03},{"date":"1396/07/12 08:32","price":50.06},{"date":"1396/07/12 09:08","price":50.11},{"date":"1396/07/12 09:32","price":50.13},{"date":"1396/07/12 10:08","price":50.09},{"date":"1396/07/12 10:32","price":50.16},{"date":"1396/07/12 11:32","price":50.17},{"date":"1396/07/12 12:08","price":50.16},{"date":"1396/07/12 12:32","price":50.11},{"date":"1396/07/12 13:08","price":50.14},{"date":"1396/07/12 13:32","price":50.09},{"date":"1396/07/12 14:08","price":50.2},{"date":"1396/07/12 14:32","price":50.26},{"date":"1396/07/12 15:08","price":50.23},{"date":"1396/07/12 15:32","price":50.26},{"date":"1396/07/12 16:00","price":50.3},{"date":"1396/07/12 16:32","price":50.38},{"date":"1396/07/12 17:08","price":50.41},{"date":"1396/07/12 17:32","price":50.27},{"date":"1396/07/12 18:08","price":50.22},{"date":"1396/07/12 18:32","price":50.58},{"date":"1396/07/12 19:08","price":50.52},{"date":"1396/07/12 19:32","price":50.45},{"date":"1396/07/12 20:08","price":50.12},{"date":"1396/07/12 20:32","price":49.92},{"date":"1396/07/12 21:08","price":50.14},{"date":"1396/07/12 21:32","price":50.06},{"date":"1396/07/12 22:00","price":49.98},{"date":"1396/07/12 22:32","price":49.89},{"date":"1396/07/12 23:08","price":49.84},{"date":"1396/07/12 23:32","price":49.86}
بروزرسانی در تاریخ 16 فروردین 1399