کمترین: 
519.13
بیشترین: 
530.88
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت گازوئیل امروز 12 مهر 1396
قیمت گازوئیلدر تاریخ 12 مهر 1396 , 530.63 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/12 00:08","price":524.75},{"date":"1396/07/12 00:32","price":522.88},{"date":"1396/07/12 01:08","price":523.25},{"date":"1396/07/12 04:00","price":522.5},{"date":"1396/07/12 05:08","price":522.38},{"date":"1396/07/12 05:32","price":522.63},{"date":"1396/07/12 06:00","price":523},{"date":"1396/07/12 06:32","price":523.63},{"date":"1396/07/12 07:00","price":523.25},{"date":"1396/07/12 07:32","price":523.13},{"date":"1396/07/12 08:08","price":523},{"date":"1396/07/12 08:32","price":523.5},{"date":"1396/07/12 10:08","price":522.38},{"date":"1396/07/12 10:32","price":523.63},{"date":"1396/07/12 11:08","price":522.88},{"date":"1396/07/12 11:32","price":522.5},{"date":"1396/07/12 12:08","price":520.63},{"date":"1396/07/12 12:32","price":519.13},{"date":"1396/07/12 13:32","price":519.88},{"date":"1396/07/12 14:08","price":522.38},{"date":"1396/07/12 14:32","price":524.88},{"date":"1396/07/12 15:08","price":523.88},{"date":"1396/07/12 15:32","price":524.38},{"date":"1396/07/12 16:00","price":525},{"date":"1396/07/12 17:08","price":525.88},{"date":"1396/07/12 17:32","price":522.88},{"date":"1396/07/12 18:32","price":526.88},{"date":"1396/07/12 19:08","price":528.88},{"date":"1396/07/12 20:08","price":527.88},{"date":"1396/07/12 21:08","price":530.13},{"date":"1396/07/12 21:32","price":530.88},{"date":"1396/07/12 22:00","price":530.38},{"date":"1396/07/12 22:32","price":530},{"date":"1396/07/12 23:08","price":530.13},{"date":"1396/07/12 23:32","price":530.63}
بروزرسانی در تاریخ 18 فروردین 1399