کمترین: 
55.55
بیشترین: 
56.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نفت برنت امروز 12 مهر 1396
قیمت نفت برنتدر تاریخ 12 مهر 1396 , 55.73 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/12 00:08","price":55.91},{"date":"1396/07/12 00:32","price":55.73},{"date":"1396/07/12 01:08","price":55.74},{"date":"1396/07/12 01:32","price":55.71},{"date":"1396/07/12 04:00","price":55.67},{"date":"1396/07/12 04:32","price":55.69},{"date":"1396/07/12 05:08","price":55.66},{"date":"1396/07/12 05:32","price":55.65},{"date":"1396/07/12 06:00","price":55.62},{"date":"1396/07/12 06:32","price":55.63},{"date":"1396/07/12 07:32","price":55.62},{"date":"1396/07/12 08:08","price":55.63},{"date":"1396/07/12 08:32","price":55.69},{"date":"1396/07/12 09:08","price":55.74},{"date":"1396/07/12 09:32","price":55.77},{"date":"1396/07/12 10:08","price":55.72},{"date":"1396/07/12 10:32","price":55.75},{"date":"1396/07/12 11:08","price":55.69},{"date":"1396/07/12 11:32","price":55.67},{"date":"1396/07/12 12:08","price":55.62},{"date":"1396/07/12 12:32","price":55.55},{"date":"1396/07/12 13:08","price":55.62},{"date":"1396/07/12 13:32","price":55.56},{"date":"1396/07/12 14:08","price":55.74},{"date":"1396/07/12 14:32","price":55.86},{"date":"1396/07/12 15:08","price":55.77},{"date":"1396/07/12 15:32","price":55.8},{"date":"1396/07/12 16:00","price":55.84},{"date":"1396/07/12 16:32","price":55.91},{"date":"1396/07/12 17:08","price":55.98},{"date":"1396/07/12 17:32","price":55.85},{"date":"1396/07/12 18:08","price":55.84},{"date":"1396/07/12 18:32","price":56.1},{"date":"1396/07/12 19:08","price":56.03},{"date":"1396/07/12 19:32","price":56.01},{"date":"1396/07/12 20:08","price":55.76},{"date":"1396/07/12 20:32","price":55.67},{"date":"1396/07/12 21:08","price":55.84},{"date":"1396/07/12 21:32","price":55.8},{"date":"1396/07/12 22:00","price":55.81},{"date":"1396/07/12 22:32","price":55.7},{"date":"1396/07/12 23:08","price":55.72},{"date":"1396/07/12 23:32","price":55.73}
بروزرسانی در تاریخ 19 فروردین 1399