کمترین: 
54.61
بیشترین: 
54.61
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نفت اپک امروز 11 مهر 1396
قیمت نفت اپکدر تاریخ 11 مهر 1396 , 54.61 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/11 12:00","price":54.61}
بروزرسانی در تاریخ 31 شهریور 1398