کمترین: 
85354.9
بیشترین: 
85460.5
قیمت شاخص بورس امروز 11 مهر 1396
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 11 مهر 1396 , 85355.0 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/11 10:20","price":85460.5},{"date":"1396/07/11 10:30","price":85433.6},{"date":"1396/07/11 10:40","price":85417.2},{"date":"1396/07/11 10:50","price":85426.5},{"date":"1396/07/11 11:00","price":85418.8},{"date":"1396/07/11 11:10","price":85416.4},{"date":"1396/07/11 11:20","price":85416.8},{"date":"1396/07/11 11:30","price":85413.8},{"date":"1396/07/11 11:40","price":85409.7},{"date":"1396/07/11 11:50","price":85392.7},{"date":"1396/07/11 12:00","price":85390.1},{"date":"1396/07/11 12:10","price":85380.9},{"date":"1396/07/11 12:20","price":85395.6},{"date":"1396/07/11 12:30","price":85379.7},{"date":"1396/07/11 12:40","price":85354.9},{"date":"1396/07/11 12:50","price":85355.0}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398