کمترین: 
8983.6
بیشترین: 
8983.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دینار بحرین امروز 11 مهر 1396
قیمت دینار بحریندر تاریخ 11 مهر 1396 , 8983.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/11 09:10","price":8983.6}
بروزرسانی در تاریخ 13 فروردین 1399