کمترین: 
523.13
بیشترین: 
533.13
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت گازوئیل امروز 11 مهر 1396
قیمت گازوئیلدر تاریخ 11 مهر 1396 , 524.88 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/11 00:32","price":532.25},{"date":"1396/07/11 01:08","price":532.13},{"date":"1396/07/11 04:00","price":531},{"date":"1396/07/11 04:32","price":531.13},{"date":"1396/07/11 05:08","price":531},{"date":"1396/07/11 05:32","price":531.25},{"date":"1396/07/11 06:00","price":530.25},{"date":"1396/07/11 06:32","price":530.13},{"date":"1396/07/11 07:00","price":529.75},{"date":"1396/07/11 08:00","price":529.88},{"date":"1396/07/11 09:32","price":529.38},{"date":"1396/07/11 10:08","price":529.63},{"date":"1396/07/11 10:32","price":528.25},{"date":"1396/07/11 11:08","price":531.63},{"date":"1396/07/11 11:32","price":533.13},{"date":"1396/07/11 12:00","price":531.88},{"date":"1396/07/11 12:32","price":530.88},{"date":"1396/07/11 13:08","price":530.63},{"date":"1396/07/11 13:32","price":527.38},{"date":"1396/07/11 14:08","price":527.88},{"date":"1396/07/11 14:32","price":529.13},{"date":"1396/07/11 15:08","price":529.38},{"date":"1396/07/11 15:32","price":527.38},{"date":"1396/07/11 16:00","price":525.63},{"date":"1396/07/11 16:32","price":525.13},{"date":"1396/07/11 17:08","price":529.63},{"date":"1396/07/11 17:32","price":530.63},{"date":"1396/07/11 18:08","price":527.63},{"date":"1396/07/11 18:32","price":528.38},{"date":"1396/07/11 19:08","price":527.13},{"date":"1396/07/11 19:32","price":526},{"date":"1396/07/11 20:08","price":524.13},{"date":"1396/07/11 20:32","price":523.88},{"date":"1396/07/11 21:00","price":523.13},{"date":"1396/07/11 21:32","price":525.13},{"date":"1396/07/11 22:00","price":524.63},{"date":"1396/07/11 22:32","price":524.88}
بروزرسانی در تاریخ 14 خرداد 1399