کمترین: 
2.9
بیشترین: 
2.93
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت گاز طبیعی امروز 11 مهر 1396
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 11 مهر 1396 , 2.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/11 00:08","price":2.92},{"date":"1396/07/11 00:32","price":2.93},{"date":"1396/07/11 12:32","price":2.91},{"date":"1396/07/11 13:08","price":2.92},{"date":"1396/07/11 14:32","price":2.91},{"date":"1396/07/11 15:08","price":2.92},{"date":"1396/07/11 16:00","price":2.91},{"date":"1396/07/11 16:32","price":2.9},{"date":"1396/07/11 17:32","price":2.91},{"date":"1396/07/11 19:08","price":2.9},{"date":"1396/07/11 20:08","price":2.91},{"date":"1396/07/11 20:32","price":2.9}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398