کمترین: 
55.74
بیشترین: 
56.34
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نفت برنت امروز 11 مهر 1396
قیمت نفت برنتدر تاریخ 11 مهر 1396 , 55.92 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/11 00:08","price":56.06},{"date":"1396/07/11 00:32","price":56.1},{"date":"1396/07/11 01:32","price":56.09},{"date":"1396/07/11 04:00","price":55.99},{"date":"1396/07/11 04:32","price":55.95},{"date":"1396/07/11 05:08","price":55.94},{"date":"1396/07/11 05:32","price":55.96},{"date":"1396/07/11 06:00","price":55.88},{"date":"1396/07/11 06:32","price":55.9},{"date":"1396/07/11 07:00","price":55.88},{"date":"1396/07/11 08:32","price":55.91},{"date":"1396/07/11 09:32","price":55.9},{"date":"1396/07/11 10:08","price":55.87},{"date":"1396/07/11 10:32","price":55.74},{"date":"1396/07/11 11:08","price":55.98},{"date":"1396/07/11 11:32","price":56.15},{"date":"1396/07/11 12:00","price":56.19},{"date":"1396/07/11 12:32","price":56.12},{"date":"1396/07/11 13:08","price":56.1},{"date":"1396/07/11 13:32","price":55.89},{"date":"1396/07/11 14:08","price":55.94},{"date":"1396/07/11 14:32","price":56.06},{"date":"1396/07/11 15:08","price":56.05},{"date":"1396/07/11 15:32","price":55.95},{"date":"1396/07/11 16:00","price":55.81},{"date":"1396/07/11 16:32","price":55.8},{"date":"1396/07/11 17:08","price":56.15},{"date":"1396/07/11 17:32","price":56.34},{"date":"1396/07/11 18:08","price":56.08},{"date":"1396/07/11 18:32","price":56.12},{"date":"1396/07/11 19:08","price":56.13},{"date":"1396/07/11 19:32","price":56.03},{"date":"1396/07/11 20:08","price":55.85},{"date":"1396/07/11 20:32","price":55.89},{"date":"1396/07/11 21:00","price":55.9},{"date":"1396/07/11 21:32","price":56.06},{"date":"1396/07/11 22:00","price":55.98},{"date":"1396/07/11 22:32","price":55.95},{"date":"1396/07/11 23:08","price":55.9},{"date":"1396/07/11 23:32","price":55.92}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399