کمترین: 
50.28
بیشترین: 
50.66
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نفت سبک امروز 11 مهر 1396
قیمت نفت سبکدر تاریخ 11 مهر 1396 , 50.37 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/11 00:08","price":50.55},{"date":"1396/07/11 00:32","price":50.56},{"date":"1396/07/11 02:00","price":50.52},{"date":"1396/07/11 03:00","price":50.53},{"date":"1396/07/11 03:32","price":50.55},{"date":"1396/07/11 04:00","price":50.47},{"date":"1396/07/11 04:32","price":50.42},{"date":"1396/07/11 05:08","price":50.44},{"date":"1396/07/11 05:32","price":50.47},{"date":"1396/07/11 06:00","price":50.41},{"date":"1396/07/11 06:32","price":50.44},{"date":"1396/07/11 07:00","price":50.42},{"date":"1396/07/11 07:32","price":50.41},{"date":"1396/07/11 08:00","price":50.44},{"date":"1396/07/11 08:32","price":50.45},{"date":"1396/07/11 09:32","price":50.42},{"date":"1396/07/11 10:08","price":50.44},{"date":"1396/07/11 10:32","price":50.36},{"date":"1396/07/11 11:08","price":50.49},{"date":"1396/07/11 11:32","price":50.59},{"date":"1396/07/11 12:00","price":50.61},{"date":"1396/07/11 12:32","price":50.55},{"date":"1396/07/11 13:08","price":50.53},{"date":"1396/07/11 13:32","price":50.45},{"date":"1396/07/11 14:32","price":50.52},{"date":"1396/07/11 15:08","price":50.48},{"date":"1396/07/11 15:32","price":50.41},{"date":"1396/07/11 16:00","price":50.3},{"date":"1396/07/11 16:32","price":50.28},{"date":"1396/07/11 17:08","price":50.55},{"date":"1396/07/11 17:32","price":50.66},{"date":"1396/07/11 18:08","price":50.45},{"date":"1396/07/11 18:32","price":50.51},{"date":"1396/07/11 19:08","price":50.48},{"date":"1396/07/11 19:32","price":50.41},{"date":"1396/07/11 20:08","price":50.33},{"date":"1396/07/11 20:32","price":50.39},{"date":"1396/07/11 21:32","price":50.45},{"date":"1396/07/11 22:00","price":50.41},{"date":"1396/07/11 22:32","price":50.42},{"date":"1396/07/11 23:08","price":50.34},{"date":"1396/07/11 23:32","price":50.37}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398