کمترین: 
5246
بیشترین: 
5266
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت پوند امروز 10 مهر 1396
قیمت پونددر تاریخ 10 مهر 1396 , 5260 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/10 10:10","price":5250},{"date":"1396/07/10 10:30","price":5248},{"date":"1396/07/10 11:10","price":5246},{"date":"1396/07/10 11:50","price":5251},{"date":"1396/07/10 12:00","price":5254},{"date":"1396/07/10 12:30","price":5257},{"date":"1396/07/10 12:40","price":5258},{"date":"1396/07/10 12:50","price":5262},{"date":"1396/07/10 13:00","price":5265},{"date":"1396/07/10 13:10","price":5266},{"date":"1396/07/10 13:20","price":5265},{"date":"1396/07/10 13:30","price":5266},{"date":"1396/07/10 14:30","price":5263},{"date":"1396/07/10 14:40","price":5261},{"date":"1396/07/10 16:50","price":5260}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399