کمترین: 
8969.9
بیشترین: 
8969.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دینار بحرین امروز 10 مهر 1396
قیمت دینار بحریندر تاریخ 10 مهر 1396 , 8969.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/10 09:10","price":8969.9}
بروزرسانی در تاریخ 13 فروردین 1399