کمترین: 
55.53
بیشترین: 
56.74
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نفت برنت امروز 10 مهر 1396
قیمت نفت برنتدر تاریخ 10 مهر 1396 , 56.05 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/10 04:32","price":56.74},{"date":"1396/07/10 05:08","price":56.72},{"date":"1396/07/10 05:32","price":56.63},{"date":"1396/07/10 06:00","price":56.55},{"date":"1396/07/10 06:32","price":56.58},{"date":"1396/07/10 07:08","price":56.56},{"date":"1396/07/10 07:32","price":56.55},{"date":"1396/07/10 09:32","price":56.62},{"date":"1396/07/10 10:32","price":56.65},{"date":"1396/07/10 11:08","price":56.45},{"date":"1396/07/10 12:08","price":56.48},{"date":"1396/07/10 12:32","price":56.66},{"date":"1396/07/10 13:08","price":56.59},{"date":"1396/07/10 13:32","price":56.41},{"date":"1396/07/10 14:08","price":56.02},{"date":"1396/07/10 14:32","price":55.9},{"date":"1396/07/10 15:08","price":55.8},{"date":"1396/07/10 15:32","price":55.76},{"date":"1396/07/10 16:08","price":55.85},{"date":"1396/07/10 16:32","price":55.76},{"date":"1396/07/10 17:08","price":55.53},{"date":"1396/07/10 17:32","price":55.64},{"date":"1396/07/10 18:08","price":55.85},{"date":"1396/07/10 18:32","price":55.78},{"date":"1396/07/10 19:08","price":55.62},{"date":"1396/07/10 19:32","price":55.72},{"date":"1396/07/10 20:00","price":56.07},{"date":"1396/07/10 20:32","price":56.06},{"date":"1396/07/10 21:08","price":55.93},{"date":"1396/07/10 21:32","price":56.04},{"date":"1396/07/10 22:00","price":56.09},{"date":"1396/07/10 22:32","price":56.1},{"date":"1396/07/10 23:08","price":56.06},{"date":"1396/07/10 23:32","price":56.05}
بروزرسانی در تاریخ 18 فروردین 1399