کمترین: 
2.89
بیشترین: 
3.01
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت گاز طبیعی امروز 10 مهر 1396
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 10 مهر 1396 , 2.93 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/10 04:08","price":3.01},{"date":"1396/07/10 14:08","price":3},{"date":"1396/07/10 14:32","price":2.99},{"date":"1396/07/10 15:08","price":3},{"date":"1396/07/10 15:32","price":2.99},{"date":"1396/07/10 16:08","price":2.96},{"date":"1396/07/10 16:32","price":2.94},{"date":"1396/07/10 17:08","price":2.93},{"date":"1396/07/10 17:32","price":2.92},{"date":"1396/07/10 18:32","price":2.9},{"date":"1396/07/10 19:08","price":2.89},{"date":"1396/07/10 19:32","price":2.9},{"date":"1396/07/10 20:00","price":2.91},{"date":"1396/07/10 21:08","price":2.9},{"date":"1396/07/10 22:00","price":2.92},{"date":"1396/07/10 22:32","price":2.93}
بروزرسانی در تاریخ 18 فروردین 1399