کمترین: 
1.54
بیشترین: 
1.59
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت بنزین امروز 10 مهر 1396
قیمت بنزیندر تاریخ 10 مهر 1396 , 1.55 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/10 04:08","price":1.59},{"date":"1396/07/10 06:32","price":1.58},{"date":"1396/07/10 11:32","price":1.57},{"date":"1396/07/10 12:08","price":1.58},{"date":"1396/07/10 14:08","price":1.57},{"date":"1396/07/10 15:32","price":1.56},{"date":"1396/07/10 17:08","price":1.55},{"date":"1396/07/10 18:08","price":1.56},{"date":"1396/07/10 18:32","price":1.55},{"date":"1396/07/10 19:08","price":1.54},{"date":"1396/07/10 19:32","price":1.55},{"date":"1396/07/10 20:32","price":1.56},{"date":"1396/07/10 21:08","price":1.55},{"date":"1396/07/10 21:32","price":1.56},{"date":"1396/07/10 22:00","price":1.55},{"date":"1396/07/10 22:32","price":1.56},{"date":"1396/07/10 23:08","price":1.55}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399