کمترین: 
530.63
بیشترین: 
546.75
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت گازوئیل امروز 10 مهر 1396
قیمت گازوئیلدر تاریخ 10 مهر 1396 , 532 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/10 04:08","price":546.75},{"date":"1396/07/10 05:32","price":545.88},{"date":"1396/07/10 06:00","price":545},{"date":"1396/07/10 06:32","price":544.75},{"date":"1396/07/10 07:08","price":544.63},{"date":"1396/07/10 09:32","price":545.5},{"date":"1396/07/10 11:08","price":543.38},{"date":"1396/07/10 11:32","price":542.88},{"date":"1396/07/10 12:32","price":543.38},{"date":"1396/07/10 13:08","price":542.75},{"date":"1396/07/10 13:32","price":541.88},{"date":"1396/07/10 14:08","price":539.38},{"date":"1396/07/10 14:32","price":537.88},{"date":"1396/07/10 15:32","price":536.88},{"date":"1396/07/10 16:08","price":536.38},{"date":"1396/07/10 16:32","price":534.13},{"date":"1396/07/10 17:08","price":531.88},{"date":"1396/07/10 17:32","price":532.38},{"date":"1396/07/10 18:08","price":534.38},{"date":"1396/07/10 18:32","price":533.88},{"date":"1396/07/10 19:08","price":530.63},{"date":"1396/07/10 19:32","price":531.88},{"date":"1396/07/10 20:00","price":534.38},{"date":"1396/07/10 20:32","price":534.13},{"date":"1396/07/10 21:08","price":532.38},{"date":"1396/07/10 21:32","price":532.63},{"date":"1396/07/10 22:00","price":532.5},{"date":"1396/07/10 22:32","price":533},{"date":"1396/07/10 23:08","price":532}
بروزرسانی در تاریخ 16 فروردین 1399