کمترین: 
50.13
بیشترین: 
51.67
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نفت سبک امروز 10 مهر 1396
قیمت نفت سبکدر تاریخ 10 مهر 1396 , 50.52 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/10 04:08","price":51.66},{"date":"1396/07/10 04:32","price":51.67},{"date":"1396/07/10 05:08","price":51.66},{"date":"1396/07/10 05:32","price":51.59},{"date":"1396/07/10 06:00","price":51.52},{"date":"1396/07/10 06:32","price":51.55},{"date":"1396/07/10 07:08","price":51.53},{"date":"1396/07/10 07:32","price":51.52},{"date":"1396/07/10 09:32","price":51.59},{"date":"1396/07/10 10:32","price":51.61},{"date":"1396/07/10 11:08","price":51.48},{"date":"1396/07/10 11:32","price":51.45},{"date":"1396/07/10 12:08","price":51.44},{"date":"1396/07/10 12:32","price":51.47},{"date":"1396/07/10 13:08","price":51.41},{"date":"1396/07/10 13:32","price":51.31},{"date":"1396/07/10 14:08","price":50.86},{"date":"1396/07/10 14:32","price":50.77},{"date":"1396/07/10 15:08","price":50.66},{"date":"1396/07/10 15:32","price":50.55},{"date":"1396/07/10 16:08","price":50.61},{"date":"1396/07/10 16:32","price":50.55},{"date":"1396/07/10 17:08","price":50.3},{"date":"1396/07/10 18:08","price":50.39},{"date":"1396/07/10 18:32","price":50.36},{"date":"1396/07/10 19:08","price":50.13},{"date":"1396/07/10 19:32","price":50.22},{"date":"1396/07/10 20:00","price":50.48},{"date":"1396/07/10 20:32","price":50.55},{"date":"1396/07/10 21:08","price":50.47},{"date":"1396/07/10 21:32","price":50.51},{"date":"1396/07/10 22:00","price":50.56},{"date":"1396/07/10 22:32","price":50.59},{"date":"1396/07/10 23:08","price":50.53},{"date":"1396/07/10 23:32","price":50.52}
بروزرسانی در تاریخ 10 آبان 1399